காதலிப்பாயா?

மனம் என் மனம் எனக்குச் சொன்னது உன்னில் உன்னைவிட அவள் அன்பு வைத்திருக்கிறாள் என்று எண்ணிப் பார்த்தேன், புரியவில்லை அதுதான் உன்னிடத்திலேயே கேட்டுவிட்டேன் – என் காதல் […]

சுட்ட கவிதையா?

சுட்டேன் உன்னை என் மனதுக்குள் – என்னை விட்டுப் பிரியாதே என்னும் ஆத்திரத்தில் சுடுவேனா… உனக்காக நான் வருந்தி எழுதியதை?     பெண்: எங்கே இந்தக் […]

என்ன பாவம்

என்ன பாவம் செய்தனோ உன்னை சந்திப்பதற்கு சேரமுடியாமல் பிரிவதற்கா – நான் என்ன பாவம் செய்தனோ தெரிந்திருந்தும் தெரியாமல் கேட்கிறாயே என்னைப் பிரிவதற்கா – நான் என்ன […]

ஊடல் கொண்டேன் [எச்சரிக்கை: வயது வந்தோருக்கு மட்டும்.]

கரு கரு கூந்தல் காற்றில் நனைத்து அவள் சிரத்தில் காயவிட்டதுபோல் அந்த நீண்ட கூந்தல் என் கைகளால் கோர்த்து – சற்றே இழுத்து நுகர்ந்தேன் அவள் கேசத்தின் […]