காதலி

என் துணையைக் காதலிக்க நான் உன்னைக் காதலித்துக் கற்றுக்கொள்ளப்போகிறேன். மன்னித்துக்கொள்