உன்னைப் பார்த்த பின்

உன்னைப் பார்த்த பின் காதல் உண்மையானது காமம் அழகானது பாடல் இனிமையானது படங்கள் நிசமானது தனிமை தவிப்பானது துணை உறுதியானது வாழ்க்கை சுவையானது மகிழ்ச்சி நிலையானது எதிர்பார்ப்பு […]