என் தாயே

என் தலையாய கடமை உன்னை நீயாக‌ வைத்திருப்பது என் வருங்கால மனைவிக்காக எழுதியது. Love the way she is; Should keep her how she […]

ஆளவந்தான்

ஆண் பாதி பெண் பாதி கலந்து செய்த கலவை நான் வெளியே ஆண் உள்ளே பெண் விளங்க முடியாக் கவிதை நான் ஆணை மாற்றி உணர்வை வென்று […]

காதல் வந்தால்

உன் மேல் கவிதை எழுதினேன் காதல் வந்ததால் காதல் வந்ததால் உன் சொல் கூட‌ கவிதை ஆனதே. Adadaa.net, இதையும் ஏற்கனவே எழுதி விட்டார்களே!