காதலியே

காதலியே சிந்தித்துப் பார் நீ காதலியானது உனக்கே நியாயமாகத் தோன்றுகிறதா இப்படிக் கவிதை எழுதிக் காவியம் காண்பதில் பயன் என்ன உனக்கு பாடுபட்டு படிக்கிறாய் பாடங்களையா – […]

10 காதல்

காதலி: “உங்களுக்கு காதலி இருக்கிறாவோ?” காதலன்: “ஆமாம், ஒரு 10 பேர்.” காதலி: “என்ன பத்து பேரோ!” நல்ல முடிவாகவே முதலில் எழுதியிருந்தேன். முடிவை மாற்றிப் பார்த்தேன், […]