சங்கமம்

கடலில் நதி உடலில் உயிர் நடையில் குணம் தடையில் முயற்சி விடையில் தெளிவு படையில் வீரம் உடையில் அழகு கொடையில் மகிழ்ச்சி மடலில் எழுத்துப் போல் – […]

“மன்மதன்”

என் முதற் காதலியே… உன் முதற் பழக்கத்திலேயே என்னை முழுமையாகக் கொள்ளையடித்தவளே. உன்னைப்போல் – ஒவ்வொருத்தியும் அப்படியே இருக்கமாட்டாளா என்று முத்தமிட்டுப் பார்க்கின்றேன்! முடியாமல் இருக்கிறதே உன்னை […]

பெண்ணா இப்படி

யாரது போரது பூங்குயில் வாடுது என்மனம் தேடுதடா அலை என்னுள்ளே மோதுதடா உனை நான் நினைக்க எனை நீ நெருங்க உலகமும் உருகுதடா இங்கு புயலொன்று அடிக்குதடா […]

பெண் உள்ளம்

அர்த்தம் மறைத்து கவிதை எழுதத் தெரிந்த எனக்கு அவள் இதயம் புகுந்து நினைப்பைக் கவர முடியவில்லையே…   ஆளம் அறிந்தவர் உண்டோ?!