Wednesday, February 21, 2018 04:02:18 PM

2014இல் 10000 என்றால் : 2017இல் இலங்கை ஓரினசேர்க்கையாளர்கள் !!!

By இலங்கை - Google News - Wed Oct 11, 6:12 am

2014இல் 10000 என்றால் : 2017இல் இலங்கை ஓரினசேர்க்கையாளர்கள் !!!
இலங்கையினுள் பாலியல் தொழிலாளர்கள் மற்றும் ஓரினச்சேர்க்கையாளர்கள் தொடர்பான புள்ளிவிபர கணிப்பீடொன்றை முன்னெடுக்க தேசிய பாலியல் நோய் மற்றும் எய்ட்ஸ் தடுப்பு …

Leave a Reply

Comments are closed on this post.