Saturday, February 24, 2018 12:53:57 AM

புலிகளைக் காப்பதில்மந்தமாக இருக்கிறோம்: புலி ஆராய்ச்சியாளர் …

By புலி - Google News - Sat Jul 29, 2:49 am

தி இந்து
புலிகளைக் காப்பதில்மந்தமாக இருக்கிறோம்: புலி ஆராய்ச்சியாளர் …
தி இந்து
ங்கைப் புலிகளைக் கணக்கெடுக்கும் பணியை மத்திய அரசு கைவிட்டு விஞ்ஞானிகளிடமும் ஆய்வாளர்களிடமும் அந்தப் பணியை ஒப்படைக்க வேண்டுமென்று இந்தியாவின் முன்னணிப் …
உலகுடனான 3000 புலிகளின் இறுதி யுத்தம்! #InternationalTigerDayவிகடன்

all 2 news articles »

Leave a Reply

Comments are closed on this post.