Saturday, February 17, 2018 06:39:17 PM

இலங்கை கடல் ஆய்வை முடித்துக் கொண்டு திரும்பியது இந்தியக் …

By இலங்கை - Google News - Sun May 14, 11:49 am

இலங்கை கடல் ஆய்வை முடித்துக் கொண்டு திரும்பியது இந்தியக் …
இந்தியாவின் ஐஎன்எஸ் டார்சாக் என்ற கிழக்கு கடற்படைக்கு சொந்தமான கப்பல், கடந்த இரண்டு மாதங்களாக இலங்கையின் வெலிகம மற்றும் தென் கரையோரப்பகுதிகளில் மேற்கொண்ட …

Leave a Reply

Comments are closed on this post.