Thursday, March 22, 2018 07:52:01 AM

அழிவிலிருந்து புலிகளை பாதுகாக்க விழிப்புணர்வு அவசியம் …

By புலி - Google News - Thu Apr 20, 2:39 am

அழிவிலிருந்து புலிகளை பாதுகாக்க விழிப்புணர்வு அவசியம் …
தினமணி (செய்தித்தாள் அறிவிப்பு)
24,25-இல் புலி பாதுகாப்பு விழிப்புணர்வு முகாம் நடைபெற உள்ளது. புலிகள் அதிக அளவில் நடமாடும் பகுதியில் வசிக்கும் மக்களிடம் இதுதொடர்பான விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்படும்.

Leave a Reply

Comments are closed on this post.