Sunday, July 23, 2017 08:28:02 PM

தேனிலவு மற்றும் திருமணங்களுக்கு சிறந்த நாடாக இலங்கை தெரிவு

By இலங்கை - Google News - Mon Mar 06, 12:07 pm

தேனிலவு மற்றும் திருமணங்களுக்கு சிறந்த நாடாக இலங்கை தெரிவு
தேனிலவு மற்றும் திருமணங்களுக்கு சிறந்த 10 நாடுகளில் ஒன்றாக இலங்கையும் பெயரிடப்பட்டுள்ளது. அண்மையில் Kuoni என்ற சிறப்பு சுற்றுலா செயலியினால் வெளியிடப்பட்ட …

Leave a Reply

Comments are closed on this post.