Sunday, February 25, 2018 06:26:33 AM

அரசியலில் இலங்கை ‘புலி’

By புலி - Google News - Wed Feb 08, 12:41 am

அரசியலில் இலங்கை 'புலி'
article_1486484078-e.jpg அடுத்த அரசியல் புலியாக வரும் வல்லமை இலங்கைக்கு உள்ளதென, ஐக்கிய அமெரிக்கா கூறியுள்ளது. அமெரிக்கா இராஜாங்க திணைக்களத்தில் பொது இராஜதந்திரம் மற்றும் …

and more »

Leave a Reply

Comments are closed on this post.