Wednesday, March 21, 2018 06:10:07 PM

சுவிசில் நடைபெற்ற தேசத்தின் குரல், தமிழ்செல்வன், பருதி …

By தமிழீழம் - Google News - Mon Dec 19, 7:47 pm

சுவிசில் நடைபெற்ற தேசத்தின் குரல், தமிழ்செல்வன், பருதி …
நிகழ்வின் இறுதியாக நம்புங்கள் தமிழீழம் பாடலைத் தொடர்ந்து தமிழீழத் தேசியக்கொடி இறக்கலோடு தமிழர்களின் தாரக மந்திரத்துடன் நிகழ்வுகள் யாவும் எழுச்சியுடன் நிறைவுபெற்றன.

Leave a Reply

Comments are closed on this post.