Monday, February 19, 2018 02:54:17 AM

புரிந்துணர்வின் அடிப்படையில் இலங்கை இனப்பிரச்சினைக்குத் …

By இலங்கை - Google News - Mon Sep 19, 10:42 am

புரிந்துணர்வின் அடிப்படையில் இலங்கை இனப்பிரச்சினைக்குத் …
இனங்களுக்கிடையில் சகவாழ்வை ஏற்படுத்துவதன் மூலம் புரிந்துணர்வின் அடிப்படையில் இனப்பிரச்சினைக்குத் தீர்வு காண்பதற்கான முயற்சிகளில் ஈடுபட்டிருப்பதாக தேசிய …

and more »

Leave a Reply

Comments are closed on this post.