Saturday, March 24, 2018 07:37:18 AM

தேசிய மொழிக்கொள்கை தொடர்பில் கனடா- இலங்கைக்கிடையில் …

By கனடா - Google News - Sat Jun 18, 5:52 am

தேசிய மொழிக்கொள்கை தொடர்பில் கனடா- இலங்கைக்கிடையில் …
நாட்டின் இருமொழி பிரதேச செயலக பிரிவு, மாகாண, உள்ளூராட்சி, தேசிய மட்டங்களில் வெற்றிகரமாக முன்னெடுக்கும் முகமாகவும், தேசிய சகவாழ்வு கலந்துரையாடல் மற்றும் அரசகரும …

and more »

Leave a Reply

Comments are closed on this post.