Friday, July 3, 2020 09:37:10 PM

சீனாவிடமிருந்து மேலும் ஒரு பில்லியன் கடனைப் பெறும் இலங்கை

By இலங்கை - Google News - Sat Oct 06, 11:58 pm

  • Read full article | 
  • Comments Off on சீனாவிடமிருந்து மேலும் ஒரு பில்லியன் கடனைப் பெறும் இலங்கை
  • 41 views

சீனாவிடமிருந்து மேலும் ஒரு பில்லியன் கடனைப் பெறும் இலங்கை  தமிழ்வின்இலங்கையை கடன்பொறியில் சீனா தள்ளவில்லை- சீனாவுக்கான …  Uthayan (செய்தித்தாள் அறிவிப்பு)Full coverage

  • Read full article | 
  • Comments Off on சீனாவிடமிருந்து மேலும் ஒரு பில்லியன் கடனைப் பெறும் இலங்கை
  • 41 views

Leave a Reply

Comments are closed on this post.

Skip to toolbar