Wednesday, December 19, 2018 12:33:24 AM

சீன – இந்திய பனிப்போர் களமாக மாறும் இலங்கை

By இலங்கை - Google News - Fri Jul 27, 12:25 am

  • Read full article | 
  • Comments Off on சீன – இந்திய பனிப்போர் களமாக மாறும் இலங்கை
  • 33 views

சீன – இந்திய பனிப்போர் களமாக மாறும் இலங்கை  Uthayan (செய்தித்தாள் அறிவிப்பு)இந்தியாவுக்கே கொடுங்கள் ; பிரதமரிடம் கூட்டமைப்பு கோரிக்கை  யாழ்Full coverage

  • Read full article | 
  • Comments Off on சீன – இந்திய பனிப்போர் களமாக மாறும் இலங்கை
  • 33 views

Leave a Reply

Comments are closed on this post.

Skip to toolbar