Wednesday, February 21, 2018 03:43:19 PM

சர்வதேச சிவில் விமான போக்குவரத்து அமைப்பின் இலங்கை …

By இலங்கை - Google News - Sat Apr 23, 6:57 am

சர்வதேச சிவில் விமான போக்குவரத்து அமைப்பின் இலங்கை …
53 ஆவது சிவில் விமான சேவைகள் பணிப்பாளர் மாநாடு இந்த வருடம் ஆகஸ்ட்டில் நடைபெறும் என்றும், இதற்கு இலங்கை முக்கிய பங்கு வகிக்கும் என்றும் பொதுச் செயலாளரிடம் அஹமட் …

Leave a Reply

Comments are closed on this post.