Tuesday, January 16, 2018 02:23:35 PM

இருபதுக்கு 20 இல் இந்தியாவுடன் மோதப்போகும் இலங்கை அணி

By இலங்கை - Google News - Sat Dec 16, 12:06 am

இருபதுக்கு 20 இல் இந்தியாவுடன் மோதப்போகும் இலங்கை அணி
திஸர தலைமையில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள இலங்கை அணியில் உபுல் தரங்க, அஞ்சலோ மெத்தியூஸ், குசல் ஜனித் பெரேரா, தனுஷ்க குணதிலக, நிரோஷன் திக்வெல்ல, அசேல குணரத்ன, சதீர சமரவிக்கிரம, தசுன் சானக, சதுரங்க டி சில்வா, சசித் பத்திரன …

Leave a Reply

Comments are closed on this post.